Информационная база Движения
создателей родовых поместий


Информационная база Движения создателей родовых поместийХорошие газеты
Быть добру Международная газета
"Быть добру"


Газета Родовое поместье Международная газета
"Родовое поместье"

Подписаться на рассылки
Подпишись на рассылку "Быть добру"
Рассылка для тех, кто совершенствует среду обитания: как сделать, чтобы всем было хорошо. А на Земле быть добру!

Рассылка группы Google "Быть добру" Электронная почта (введите ваш e-mail):

Рассылка Subscribe.Ru "Быть добру"
Подписаться письмом

Подпишись на рассылку "Движение создателей родовых поместий"
Рассылка для тех, кому интересен образ жизни на земле в гармонии с природой в своём родовом поместье. Родовое поместье – малая родина.

Рассылка группы Google "Движение создателей родовых поместий" Электронная почта (введите ваш e-mail):Группы
Видео. Ворошиловский судья предъявляет удостоверение, ч. 1

06 января 2014, 14:48

04/11/2013 года в ходе рассмотрения в Ворошиловском районном суде города Донецка жалобы о бездеятельности прокурора путем невнесения заявления о преступлении в единый государственный реестр судья по обоснованному ходатайству заявителя Тихоненко А.В. предъявила удостоверение судьи оформленное в установленном порядке. Также в записи есть полезные моменты проведения судебного заседания в рамках нового уголовного процессуального кодекса Украины. Детали при просмотре.

Ниже видео выложена жалоба, которую зачитывала судья при судебном рассмотрении дела. Возможно кому-то она будет полезна как образец.

Подробную информацию по народовластию смотрите на сайтах http://gromady.org.ua, http://gromady.narod.ru, а также информационную справку по народовластию, договорным территориальным громадам (общинам) Украины  http://bytdobru.info/statya/3199-informatsionnaya-spravka-territorialnye-obshchiny-gromady-ukrainy

 

 

================================================================================
БЕЗПОСЕРЕДНЯ ВЛАДА НАРОДУ УКРАЇНИ
ТИХОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
84313, Донецька область, м. Краматорськ, вул. Шкадінова, буд. 92, кв. 37,
тел.: 066-5973863, e-mail: [email protected]
 
№ 0131108/2 від 8 листопада 2013 року                                       Краматорський міський суд,         вул. Маяковського, 21
 
Оскаржувач: Людина, громадянин України Тихоненко Олександр Володимирович, 1974 р.н.
84313, Донецька обл.,
м. Краматорськ,
вул. Шкадінова, бул. 92, кв. 37
тел. 066-5973863
 
          Суб’єкт оскарження: службова особа,
прокурор м. Краматорська,
старший радник юстиції
Овчаренко С.І.
 
 
СКАРГА
на бездіяльність службової особи, прокурора
м. Краматорська, старшого радника юстиції
Овчаренка С.І.
 
Оскаржувана відповідь від 31.10.2013 р. №62-1976-12 отримана мною поштою 05.11.2013 р. на заяву про злочин від 29.10.3013 р., в якому підозрюються судді апеляційного суду Донецької області.
Текст листа вказує на те, що прокуратура провела перевірку викладених обставин з порушенням ст. 214 ч. 3 КПК України. Здійснення досудового розслідування до внесення відомостей до реєстру або без такого внесення не допускається і тягне за собою відповідальність, встановлену законом. При цьому прокурор Овчаренко С.І. стверджує, що жодних обставин, які могли б свідчити про вчинення суддями кримінального правопорушення, мною надано не було, а отже не вбачається підстав для внесення відомостей до ЄРДР. З діями прокурора м. Краматорська Овчаренко С.І. я не згоден. Вважаю, що прокурор Овчаренко С.І. у даному випадку проявив бездіяльність і порушив закон при розгляді моєї заяви.
Відповідно до ст. 11 Кримінального кодексу України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. За постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови ст. 375 КК України передбачено кримінальну відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років   або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, до складу яких входять професійні судді, а у визначених законом випадках – народні засідателі та присяжні, які, здійснюючи правосуддя, є незалежними та підкоряються лише закону (ч. 1 ст. 124, ч. 1 ст. 127 та ч. 1 ст. 129 Конституції України, ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 47, ч. 2 ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Діяння, передбачене ст. 375 КК, є спеціальним видом службового зловживання відносно злочину, передбаченого ст. 364 КК.
Із заяви про злочин видно, що ухвала апеляційного суду Донецької області від 15.10.2013 р. є неправосудною, тобто такою, яка не відповідає вимогам законності та обґрунтованості. Її неправосудність полягає у неправильному застосуванні норм матеріального і процесуального закону, а також у невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи. Неправосудність ухвали виражається у відмові у задоволенні обґрунтованих вимог.
Крім того, за аналогічно викладеними обставинами у моїй заяві від 13.03.2013 р. прокуратурою м. Краматорська проводилося досудове розслідування щодо дій судді Краматорського міського суду Бакуменко А.В. у передбаченому КПК України порядку.
Отже кримінальний процесуальний кодекс України у статті 214 зобов’язує прокурора невідкладно, але не пізніше 24 годин після подання заяви, повідомлення про вчинене кримінальне правопорушення або після самостійного виявлення ним з будь-якого джерела обставин, що можуть свідчити про вчинення кримінального правопорушення, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування. В статті 303 КПК України зазначається, що на досудовому провадженні можуть бути оскаржені рішення, дії чи бездіяльність прокурора, яка полягає у невнесенні відомостей про кримінальне правопорушення до Єдиного реєстру досудових розслідувань після отримання заяви про кримінальне правопорушення.
Відповідно до ст. 6 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод «кожен має право на справедливий і публічний розгляд його справи упродовж розумного строку незалежним і безстороннім судом, встановленим законом».
Стаття 8 Загальної декларації прав людини встановлює, що «кожна людина має право на ефективне поновлення у правах компетентними національними судами в разі порушення її основних прав, наданих їй конституцією або законом».
Стаття 2 ч. 3 Міжнародного пакту про громадянські і політичні права встановлює, що «кожна   держава,   яка   бере   участь   у   цьому Пакті, зобов'язується: а) забезпечити всякій особі, права і свободи якої, визнані в цьому Пакті, порушено, ефективний засіб правового  захисту, навіть коли це порушення було вчинене особами, що діяли як особи офіційні; b) забезпечити, щоб право на правовий захист для будь-якої особи, яка потребує такого захисту, встановлювалось компетентними судовими,   адміністративними   чи   законодавчими   властями або будь-яким іншим компетентним   органом,   передбаченим   правовою системою держави, і розвивати можливості судового захисту». Стаття 14 ч. 1 вказує на рівність усіх перед судом.
В статті 55 Конституції України передбачено, що «права і свободи людини і громадянина захищаються судом», а не порушуються. «Кожному гарантується право на оскарження в суді рішень, дій чи бездіяльності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, посадових і службових осіб. Кожен має право звертатися за захистом своїх прав до Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини. Кожен має право після використання всіх національних засобів правового захисту звертатися за захистом своїх прав і свобод до відповідних міжнародних судових установ чи до відповідних органів міжнародних організацій, членом або учасником яких є Україна. Кожен має право будь-якими не забороненими законом засобами захищати свої права і свободи від порушень і протиправних посягань».
Відповідно до статті 2 КПК України «завданнями кримінального провадження є захист особи, суспільства та держави від кримінальних правопорушень, охорона прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, а також забезпечення швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду з тим, щоб кожний, хто вчинив кримінальне правопорушення, був притягнутий до відповідальності в міру своєї вини, жоден невинуватий не був обвинувачений або засуджений, жодна особа не була піддана необґрунтованому процесуальному примусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура».
Стаття 8 КПК України містить принцип верховенства права, «відповідно до якого людина, її права та свободи визнаються найвищими цінностями та визначають зміст і спрямованість діяльності держави. Принцип верховенства права у кримінальному провадженні застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.
Стаття 9 КПК України затверджує принцип законності, а саме: «під час кримінального провадження суд, слідчий суддя, прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий, інші службові особи органів державної влади зобов’язані неухильно додержуватися вимог Конституції України, цього Кодексу, міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, вимог інших актів законодавства. Прокурор, керівник органу досудового розслідування, слідчий зобов’язані всебічно, повно і неупереджено дослідити обставини кримінального провадження, виявити як ті обставини, що викривають, так і ті, що виправдовують підозрюваного, обвинуваченого, а також обставини, що пом’якшують чи обтяжують його покарання, надати їм належну правову оцінку та забезпечити прийняття законних і неупереджених процесуальних рішень. Закони та інші нормативно-правові акти України, положення яких стосуються кримінального провадження, повинні відповідати цьому Кодексу. При здійсненні кримінального провадження не може застосовуватися закон, який суперечить цьому Кодексу. У разі якщо норми цього Кодексу суперечать міжнародному договору, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, застосовуються положення відповідного міжнародного договору України. Кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини. У випадках, коли положення цього Кодексу не регулюють або неоднозначно регулюють питання кримінального провадження, застосовуються загальні засади кримінального провадження, визначені частиною першою статті 7 цього Кодексу».
КПК України також містить засади щодо рівності перед законом і судом, поваги до людської гідності, доступу до правосуддя, розумності строків та інші.
На запобігання скоєнню злочинів проти правосуддя і у сфері службової діяльності Кримінальним кодексом України передбачені статті 353 «Самовільне присвоєння владних повноважень або звання службової особи», 364 «Зловживання владою або службовим становищем», 367 «Службова недбалість», 375 «Постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови».
Враховуючи вказане та керуючись ст.ст. 214, 303, 304, 306, 307 КПК України, нормами Конституції і законів України, нормами міжнародного права
ПРОШУ:
вжити необхідних заходів для обов’язкової участі прокурора Овчаренка С.І. під час розгляду скарги;
зобов’язати прокурора Овчаренка С.І. розглянути подану мною заяву про злочин від 29.10.3013 р. згідно з вимогами чинного Кримінального процесуального кодексу України, внести відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань та розпочати розслідування.
Для забезпечення повноцінного розгляду цієї скарги заявляю клопотання про витребування у прокуратури м. Краматорська матеріалів перевірки моєї заяви від 29.10.2013 р. для ознайомлення з ними у судовому засіданні, а також визначити і залучити до судового розгляду виконавців, які проводили розгляд моєї заяви; здійснення фіксації технічними засобами розгляду справи у судовому засіданні.
Так як прокурор м. Краматорська Овчаренко С.І. постійно вдається до порушень законів, ігнорує виклики до суду і впливає на хід досудового розслідування шляхом невиконання або неналежне виконання своїх службових обов’язків через несумлінне ставлення до них, на підставі ч. 1 статті 154 КПК України заявляю клопотання про відсторонення його від виконання службових обов’язків до закінчення розслідування.
 
Додатки:
1. Копія заяви про вчинення злочину від 29.10.2013 року – 2 арк.
2. Копія ухвали від 15.10.2013 р. – 4 арк.
3. Копія відповіді прокуратури від 31.10.2013 року – 1 арк.
4. Копія заяви про вчинення злочину від 13.03.2013 року з додатком до неї – 2 арк.
5. Копія відповіді Краматорського МВ УМВС України в Донецькій області від 27.03.2013 р. і прокуратури Донецької області від 08.04.2013 року – 1 арк.
 
 
 
Людина, громадянин України
ТИХОНЕНКО ОЛЕКСАНДР ВОЛОДИМИРОВИЧ
 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Краматорський міський суд,         вул. Маяковського, 21
 
Оскаржувач:              Людина, громадянин України Тихоненко Олександр Володимирович, 1974 р.н.
84313, Донецька обл.,
м. Краматорськ,
вул. Шкадінова, бул. 92, кв. 37
засоби зв’язку поштові
 
Суб’єкт оскарження:          службова особа,
прокурор м. Краматорська, старший радник юстиції       Овчаренко С.І.
 
 
 
ДОДАТКОВІ ПОЯСНЕННЯ ДО СКАРГИ
на бездіяльність службової особи, прокурора
м. Краматорська, старшого радника юстиції
Овчаренка С.І. від 08.11.2013 р.
 
Відповідно до ст. 11 Кримінального кодексу України злочином є передбачене цим Кодексом суспільно небезпечне винне діяння (дія або бездіяльність), вчинене суб'єктом злочину. За постановлення суддею (суддями) завідомо неправосудного вироку, рішення, ухвали або постанови ст. 375 КК України передбачено кримінальну відповідальність у вигляді обмеженням волі на строк до п'яти років   або позбавленням волі на строк від двох до п'яти років. Правосуддя в Україні здійснюється виключно судами, до складу яких входять професійні судді, а у визначених законом випадках – народні засідателі та присяжні, які, здійснюючи правосуддя, є незалежними та підкоряються лише закону (ч. 1 ст. 124, ч. 1 ст. 127 та ч. 1 ст. 129 Конституції України, ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 47, ч. 2 ст. 57 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»). Діяння, передбачене ст. 375 КК, є спеціальним видом службового зловживання відносно злочину, передбаченого ст. 364 КК.
Предметом цього злочину є певний судовий акт, у нашому випадку ухвала, а вчинене діяння кваліфікується за ст. 375 КК незалежно від того яка судова інстанція ухвалила цей акт (суд першої, апеляційної чи касаційної інстанції), яка галузева приналежність розглянутої судом справи (кримінальна, цивільна, адміністративна, господарча), яким складом суду було постановлено судовий акт – судом колегіально, за участю народних засідателів чи присяжних або суддею одноосібно.
Із заяви про злочин видно, що ухвала апеляційного суду Донецької області від 15.10.2013 р. є неправосудною, тобто такою, яка не відповідає вимогам законності та обґрунтованості. ЇЇ неправосудність полягає у неправильному застосуванні норм матеріального і процесуального закону, а також у невідповідності висновків суду фактичним обставинам справи. Неправосудність ухвали виражається у відмові у задоволенні обґрунтованих вимог.
Об’єктивна сторона злочину полягає у активній поведінці суддів – діях. За ч. 1 ст. 375 КК карається злочин із формальним складом, бо його вчинення вичерпується фактом постановлення неправосудного судового акта, що припускає його складання, підписання суддями, проголошення (доведення його до відома учасників провадження). Постановлення судового акта завершується його проголошенням, і тому саме з цього моменту злочин, передбачений ч. 1 ст. 375 КК, визнається закінченим незалежно від часу набуття законної сили судовим актом, його виконання та наслідків, які він породжує.
Суб’єктивна сторона злочину за ч. 1 ст. 375 КК характеризується лише прямим умислом, бо особа діє завідомо, тобто усвідомлює, що постановляє неправосудний судовий акт і бажає цього. Мотиви і мета за ч. 1 ст. 375 КК значення для кваліфікації не мають.
У даному випадку судовий акт ухвалено колегіальним складом суду і для кваліфікації їх дій за ст. 375 КК необхідно встановити, що кожен із суб’єктів діяв умисно і усвідомлював завідомо неправосудний характер такого акту. За інших умов вчинене може розглядатися лише як професійна помилка (РВСУ. – 2003. – с. 132 – 135; ПС (2001-2005). – с. 364 – 368). Якщо неправосудність судового акта сталася внаслідок несумлінного ставлення винного до виконання своїх обов’язків, діяння (за інших необхідних умов) містить ознаки складу злочину, передбаченого ст. 367 КК.
Психічне ставлення винного до наслідків, зазначених у ч. 2 ст. 375 КК, може виявлятися як в умисній, так і в необережній формах вини. Однією з кваліфікуючих ознак суб’єктивної сторони злочину, передбаченого ч. 2 ст. 375 КК, є мотив: корисливі спонукання чи інші особисті інтереси. У цілому злочин є умисним.
Суб’єкт злочину спеціальний – професійний суддя.
З урахуванням викладеного і обставин зазначених у моїй заяві про вчинення кримінального правопорушення від 29.10.2013 р. є всі підстави підозрювати суддів апеляційного суду Донецької області у вчиненні кримінального злочину за ст. 375 КК України.
 
 
_________________ 2013 р.                                                                       О.В. Тихоненко

--- Подпишись на рассылки и газеты... --- --- Информационная политика газеты... ---

--- Приобрести экотовары "Быть добру"... ---

Поделиться в соц. сетях

НравитсяCopyright 2006-2023 © Международная газета "Родная газета"
Информационная политика международной газеты «Родная газета» http://rodnaya.bytdobru.info/o-gazete/#anchor164
Копирование материалов приветствуется. Будем благодарны за ссылку на наш сайт.
Ответственность за содержание информации несёт её автор.
Разработка сайта http://devep.ru